GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 

 

Ayten Usta Pazar (“Aytenustapazar veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak paydaşlarımızın ve müşterilerimizin başta temel özgürlük ve hak korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması önceliklerimiz ve prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu konuda tüm Aytenustapazar dostlarımızı , üyelerimiz ve paydaşlarımızı aşağıdaki şekilde; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında bilgilendirmek istedik. Aytenustapazar; olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapılacağını bildirir ve bu hakkımızı saklı tutarız.
 

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de; yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır); kapsamında; Şirketimiz ile Müşteri İletişimi, bunun için kullanılan tüm müşteri memnuniyet programları ve de Tedarikçi ilişkileri olmak üzere, tüm bu ilişkilerin üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz (adı, soyadı, eposta adresleri, cep telefon numaraları, adres bilgileri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, öncelikleri, beğeni ve zevkleri, ödeme bilgileri ve programlarımız tarafından ulaşılabilen veya ulaşılabilecek yer durum bilgisi vb tüm bilgileri) Şirketimiz tarafından KVKK’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak iş ve sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kurye/tedarikçi/aşıma firması /kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili finansal kuruluş ve bankalara, iş ortaklarımıza, sosyal paylaşım sitelerine (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Telegram gibi), ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerimize, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 

Öte yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla verilerin kullanılması ve toplanması gerekmektedir.


Verilerinizin İşlenmesi ve Toplanma Yöntemi:
 

KVK Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
 

Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, (kurumsal, blog vb) mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, sadakat programımız, çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
 

Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Aytenustapazar, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez politikamızın detaylarına buradan erişebilirsiniz.


Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Amacı:

 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aytenustapazar tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
 

Şirket’in gelecek iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterilere tanımak, iletişimi kurmak ve arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek, Şirket’in ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek, Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, Müşterilere daha iyi fırsatlar sunmak ve daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak), İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak, Aytenustapazar tarafından Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler ve açıklamalara, Aytenustapazar Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.
 

Verilerinizin Aktarımı:
 

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir çok farklı kanallardan; kanuna ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aytenustapazar tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylaşım sitelerine (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Telegram gibi) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve Telekom Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.
 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Aytenustapazar ’a başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:
 

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

- Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 

Yukarıdaki haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu'nda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, imzalı bir nüshasını Paşa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No:13\A Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. 

 

 

 

Çerez Kullanımı

 

 

Aytenustapazar Online Mağaza, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Aytenustapazar Online Mağaza sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Aytenustapazar Online Mağaza bünyesinde kullanılmaktadır. Aytenustapazar Online Mağaza, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Aytenustapazar Online Mağaza veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Aytenustapazar Online Mağaza arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR